Odstąpienie

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi wskazówkami. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani nie są związane z jej samodzielną działalnością zawodową.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas, tj.:

Online Language School
Inh. Krystyna Grat
Riemenschneiderweg 10
12157 Berlin
E-Mail: kontakt@onlinelanguageschool.de
Telefon: +49 (0)1590/6807460
Kontaktformular

za pomocą jednoznacznego pisemnego oświadczenia (np. listu lub e-maila), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, należy przesłać oświadczenie odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastu dni od daty zawarcia umowy.

 

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, jakich użyli Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zostanie ustalona inna forma zwrotu; nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy: Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Wyłączenie i przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia

Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zawracia umowy o świadczeniu usług związanych z organizacją czasu wolnego, jeżeli takowa umowa przewiduje konkretny termin lub okres świadczenia usług.

Parawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli usługa została w całości zrealizowana i/lub rozpoczęliśmy jej świadczenie dopiero po wyrażeniu przez konsumenta wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu jego wiedzy, że straci on prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wykonamy ją w całości (np. egzaminy).

 

Jeśli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawo do odstąpienia od umowy, wypełnij poniższy formularz i odeśnij do nas. 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania

Jeśli nadal masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami. Z miłą chęcią odpowiemy na Twoje pytania. 

Formularz kontaktowy