Poziomy CEFR

Żółty znak zapytania
t

Co znaczy ESOKJ (CEFR)?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. CEFR) Rady Europy klasyfikuje umiejętności językowe w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu na sześciu poziomach od A1 do C2. Wszystkie poziomy są pogrupowane w trzy większe kategorie tj.: poziom podstawowy, poziom samodzielności i poziom biegłości.

t

Dlaczego poziomy językowe ESOKJ (CEFR) są tak ważne?

Klasyfikacja ESOKJ lub CEFR umożliwia ocenę postępów, jakie poczynił uczący się języka obcego.

Celem tej klasyfikacji jest zapewnienie porównywalności rozmaitych europejskich certyfikatów językowych i stworzenie punktu odniesienia dla nabywania dalszych umiejętności językowych. Online Language School również przyjęła klasyfikację CEFR: nasze kursy prowadzone są w odniesieniu do tych standardów.

Niebieski znak zapytania

Jakie umiejętności obejmuje każdy z poziomów językowych ESOKJ (CEFR)?

A

Poziom podstawowy

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B

Poziom samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C

Poziom biegłości

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Granice mojego języka są granicami mojego świata.

(Ludwig Wittgenstein)

Znajomość języków jest bramą do wiedzy.

(Roger Bacon)

Learning another language is like becoming another person.

(Haruki Murakami)

Z językami, wszędzie jesteś w domu.

(Edmund de Waal)

Ile lekcji należy zrealizować, żeby przejść na wyższy poziom?

A1

A0→A1

40-100

A2

A1→A2

100

B1

A2→B1

200

B2

B1→B2

200

C1

B2→C1

200

C2

C1→C2

300-400

* Podana liczba jednostek lekcyjnych konieczna dla osiągnięcia następnego poziomu CEFR jest uśredniona i służy jedynie orientacji.

Liczba podanych jednostek zależy oczywiście od bardzo wielu różnorakich czynników.

Postępy w nauce

Czynniki mające wpływ na postępy w nauce języka obcego

f

Rodzaj kursu

Na kursie intensywnym lub dzięki dodatkowym lekcjom prywatnym możesz szybciej osiągnąć zadowalające postępy.  

Wewnętrzna motywacja - najważniejszy czynnik

Tempo nauki i dokonywanych postępów zależy w dużej mierze od Twojej motywacji. Im większa jest Twoja motywacja, tym szybciej opanujesz nowy język obcy.

Życie w kraju języka docelowego

Jeśli mieszkasz w kraju, w którym mówi się w danym języku obcym, łatwiej jest uczyć się tego języka i właściwie go używać.

w

Znajomość innych języków obcych

Podobieństwo języka obcego do języka ojczystego

Systematyczna nauka

Czy wiesz, na jakim poziomie CEFR jest Twój język obcy?

Dowiedz się, jak dobra jest Twoja znajomość języka obcego. Zapraszamy do naszych bezpłatnych testów kwalifikacyjnych. 

Test angielskiego
Test hiszpańskiego
Test polskiego
Test niemieckiego